Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť 5DM.cz, sro, so sídlom Újezd 450/40, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČO: 24818046, DIČ: CZ24818046, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 177098 (ďalej len “5DM “) ako prevádzkovateľ služby affiliateClub.cz a AffiliatePort.eu prevádzkovaného na internetovej adrese affiliateclub.cz a affiliateport.eu si váži Vašu dôveru a súčasne ctí a rešpektuje najvyššie štandardy ochrany osobných údajov, vrátane dodržiavania zásad a pravidiel stanovených legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov).

Preto 5DM ako prevádzkovateľ webových stránok affiliateclub.cz a affiliateport.cz (ďalej len „Webové stránky“) si Vás dovoľuje informovať o nižšie opísanom spracovaní Vašich osobných údajov a zásadách ochrany súkromia, využijete ak nami ponúkaných služieb na Webovej stránke (ďalej len „Zásady“).

A o čom Vás budeme v týchto Zásadách informovať?

Dozviete sa najmä nasledujúce informácie:

 • kto je správcom vašich osobných údajov;
 • aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať;
 • na aké účely budeme Vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich môžeme spracovávať a či ich môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu;
 • po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať;
 • komu ďalšiemu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané;
 • aké máte práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom .

Kto je správcom Vašich osobných údajov?

1.1 Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť 5DM a Vaše osobné údaje bude spracovávať podľa nižšie uvedených podmienok.

2. Aké Vaše osobné údaje budeme spracovávať?

2.1 Osobnými údajmi sa rozumie informácie o Vás, na základe ktorých Vás možno priamo alebo nepriamo identifikovať. 5DM spracováva iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb.

2.2 Najčastejšie sa jedná o údaje, ktoré nám poskytnete v rámci registrácie k našej službe a pre jej plné využitie:

 • meno a priezvisko;
 • e-mail;
 • bankové spojenie;
 • telefónne číslo;
 • a ďalšie nepovinné informácie, ktoré nám sami poskytnete v rámci Vášho užívateľského profilu (napr. fakturačné údaje).

2.3 Ak sa prihlasujete k našej službe prostredníctvom údajov tretích strán (napr. Facebook), tieto aplikácie nám umožňujú zdieľanie niektorých Vašich údajov v rozsahu nimi stanovenom (napr. U Facebooku sa jedná o mail a údaje z Vášho verejného profilu). Pre bližšie informácie si, prosím, preštudujte podmienky týchto tretích strán, vrátane ich zásad ochrany súkromia.

2.4 Rovnako sa jedná o údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby, a to:

 • podrobnosti o tom, akým spôsobom ste našu službu použili;
 • IP adresa;
 • súbory cookies;
 • a prípadne iný online identifikátor (napr. prihlasovacie údaje).

2.5 Citlivé údaje, ktorými sa rozumejú informácie o Vás vypovedajúce o národnostnom, rasovom alebo etnickom pôvode, politických postojoch, členstvo v odborových organizáciách, náboženstva a svetonázoru, odsúdení za trestný čin, zdravotnom stave a sexuálnom živote subjektu údajov a genetický údaj subjektu údajov, alebo akýkoľvek biometrický údaj, ktorý umožňuje priamu identifikáciu alebo autentifikáciu subjektu údajov, po Vás nepožadujeme a nie ste povinní je poskytnúť. Ak tak urobíte, resp. poskytnete nám akékoľvek citlivé údaje, robíte tak dobrovoľne podľa vlastného uváženia.

2.6 Naše webové stránky, ani služby, ktoré na nich poskytujeme, nie sú určené pre deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

3. Na aké účely budeme Vaše osobné údaje spracovávať, na základe čoho ich budeme spracovávať a môžeme ich spracovávať aj bez vášho súhlasu?

3.1 Hlavnými účely, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, sú:

 • aby ste mohli naplno využívať služby, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane informovania o nových kampaniach v affiliate sieti) – jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
 • aby sme mohli spravovať Vaše užívateľské účty – jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
 • aby sme mohli zabezpečiť a neustále zlepšovať funkčnosť a bezpečnosť webových stránok (vrátane doplnku Shoptet, API rozhrania, ..) a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti Vašich osobných údajov – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.

3.2 Vaše osobné údaje ďalej spracovávame pre nasledujúcimi účely:

 • zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby;
 • ochrana našich práv – jedná sa o osobné údaje, ktoré nám poskytnete a ktoré získavame, keď používate naše služby;
 • a na štatistické účely (v tejto súvislosti sú Vaše údaje zvyčajne agregujú tak, že nemožno určiť Vašu totožnosť) – jedná sa o osobné údaje, ktoré získavame, keď používate naše služby.

3.3 Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, buď na základe Vami udeleného súhlasu, ďalej napríklad tiež na základe nášho oprávneného záujmu či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. Súčasne je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Konkrétne účely, pre ktoré vykonávame jednotlivé spracovania Vašich osobných údajov, sú uvedené vyššie.

3.4 Ak spracovávame Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu, spracovávame je len z týchto zákonných dôvodov:

 • nevyhnutnosti plnenia zmluvy, pokiaľ sa jedná o využívanie našich služieb, ktoré ste začali cielene užívať (do ktorých ste sa zaregistrovali);
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre účely našich oprávnených záujmov (napr. ochrana našich práv, zlepšovanie kvality našich služieb, ich obsahu a vývoja nových, zaistenie funkčnosti a bezpečnosti Webových stránok a služieb na nich poskytovaných, vrátane zaistenia bezpečnosti Vašich osobných údajov, na štatistické účely či k priamemu marketingu);
 • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a k spracovaniu osobných údajov pre tieto účely nepotrebujeme Váš súhlas. Spracovanie pre niektoré účely priameho marketingu môže byť založené aj na Vašom súhlasu (napr. Ak naše služby plne nevyužívate).

3.5 Ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, toto spracovanie nie je nevyhnutne potrebné na plnenie zmluvy alebo zákonných povinností alebo ochrany oprávnených záujmov 5DM, ale ich spracovanie nám umožní Vás bližšie informovať o ponukách, ak naše služby plne nevyužívate, prípadne sa aj zamerať lepšie na to, čo Vás zaujíma a informovať Vás o ponukách, ktoré sú pre Vás výhodné. Tieto osobné údaje sú spracovávané v prípade udelenia súhlasu a môžu byť spracované počas platnosti tohto súhlasu (tým nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním). Ide o:

 • spracovanie Vašich osobných údajov pre účely zasielania výhodných ponúk produktov a služieb 5DM či tretích strán (najmä verejných či skrytých kampaní a vzdelávacích akcií). Rozsah spracovávaných osobných údajov je uvedený priamo v texte súhlasu.

4. Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať?

4.1 Vaše osobné údaje budeme spracovávať len po nevyhnutne nutnú dobu potrebnú na účely ich spracovania. Priebežne preverujeme, či naďalej trvá potreba spracúvať určité osobné údaje potrebné na určitý účel a ak zistíme, že už nie sú potrebné pre žiadny z účelov, na ktorý boli spracovávané, Vaše osobné údaje zlikvidujeme či anonymizujú. Základné lehoty na spracovanie osobných údajov sú uvedené nižšie.

4.2 Vaše osobné údaje potrebné pre využívanie našich služieb budeme spracovávať po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností medzi Vami a 5DM a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (tj. Po dobu 24 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu medzi nami). Vaše osobné údaje spracovávané na základe Vášho súhlasu budú spracovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a ďalej 12 mesiacov potom, alebo dovtedy, kým ho neodvoláte.

4.3 Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje, údaje o udelení / odvolania súhlasu a údaj o tom, z akého dôvodu bola registrácia ukončená.

5. Ako vaše osobné údaje zabezpečujeme a komu ďalšiemu môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané?

5.1 Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí, keď ochrana Vašich dát je našou prioritou a Vaše osobné údaje zhromažďujeme a uchovávame v zabezpečenej databáze, kde sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou dostupných moderných technológií. Beriete tiež na vedomie, že 5DM vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, však 5DM nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby neoprávnene získajú prístup k Vašim osobným údajom a / alebo k Vášmu profilu a / alebo k príslušnej databáze 5DM, a tieto údaje neoprávnene použijú, využijú, zneužijú alebo ich sprístupnia tretím osobám. V tejto súvislosti Vás však ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či náš systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie a tieto opatrenia takisto pravidelne aktualizujeme.

5.2 Vaše osobné údaje sú sprístupnené zamestnancom 5DM a ďalším spolupracovníkom v súvislosti s plnením ich pracovných povinností, pri ktorých je nutné nakladať s Vašimi osobnými údajmi, vždy však iba v rozsahu, ktorý je v príslušnom prípade nevyhnutný a za dodržania patričných bezpečnostných opatrení a štandardov ochrany osobných údajov.

5.3 Popri tom sú Vaše osobné údaje odovzdávané tretím osobám, ktorých odborných a špecializovaných služieb využívame pri plnení našich záväzkov a povinností. Tieto tretie osoby si starostlivo vyberáme z tých subjektov, ktoré sú schopní zabezpečiť príslušné technické a organizačné opatrenia tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k Vašim osobným údajom či k ich inému zneužitiu. Pred akýmkoľvek odovzdaním Vašich osobných údajov tretej osobe vždy s touto osobou uzavrieme písomnú zmluvu, v ktorej upravíme spracovaní osobných údajov tak, aby obsahovala rovnaké záruky pre spracovanie osobných údajov, aké v súlade so svojimi zákonnými povinnosťami dodržiava sama naša spoločnosť 5DM. Tretími osobami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom, sú, podľa služby, ktorú využívate:

 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú podporné technické či serverové služby oi. na účely dostatočného zabezpečenia a integrity Webových stránok a poskytovaných služieb;
 • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti webových stránok;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 • prevádzkovatelia reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou;
 • osoby, ktoré sú alebo budú majetkovo prepojené s 5DM.

Týmito tretími subjekty môžu byť spoločnosti so sídlom, ako na území Slovenskej republiky, tak aj so sídlom v členskom štáte EÚ, prípadne aj so sídlom v tretej krajine, tj. Mimo EÚ (napr. Poskytovatelia cloudových služieb), pričom k odovzdanie a spracovanie osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie, dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

5.4 Vaše osobné údaje nebudú ďalej odovzdávané žiadnym ďalším osobám s výnimkou prípadov, kedy, za určitých presne definovaných podmienok, sme povinní Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov (napr. Polícii SR, príslušných orgánom štátnej správy, súdom a pod.).

6. Vaše práva vo vzťahu k Vašim osobným údajom?

6.1 Veľmi si vážime Vašu dôveru a kladieme tiež nemalý dôraz na práva, ktoré máte vo vzťahu k nami vykonávaným spracovaniu Vašich osobných údajov. Ak budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás najprv požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti, než pristúpime k riešeniu Vašej žiadosti týkajúce sa výkonu niektorého z Vašich práv.

6.2 Medzi tieto Vaše práva patria najmä:

 • právo na prístup k osobným údajom;
 • právo na opravu osobných údajov;
 • právo na vymazanie osobných údajov;
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov;
 • právo na prenosnosť osobných údajov;
 • právo namietať proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • právo podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov.

6.3 Aby ste lepšie pochopili význam a obsah jednotlivých práv, podávame Vám nižšie ich bližšie vysvetlenie:

 • právona prístup k osobným údajom znamená, že máte právo od nás kedykoľvek na základe žiadosti získať potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú nami spracovávané a ak to tak je, potom najmä, na aké účely, komu sú sprístupnené , ako dlho budú nami spracovávané, či máte právo na opravu, vymazanie, obmedzenia spracovania či právo namietať, odkiaľ sme osobné údaje získali, ak nie sú získané od Vás, či dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie a v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb aj kópiu osobných údajov;
 • právo na opravu osobných údajov znamená, že máte právo na opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné alebo neúplné;
  právo na vymazanie osobných údajov ( “právo byť zabudnutý”) znamená, že máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali, najmä ak i) už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované, ii) osobné údaje boli spracované nezákonne, alebo iii) nám to ukladá zákonná povinnosť;
 • právo na obmedzenie spracovanie osobných údajov znamená, že máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov do tej doby, než budú vyriešené akékoľvek prípadné sporné otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov (napr. po dobu overení presnosti Vašich osobných údajov či ak spracovanie vašich osobných údajov je protiprávne, ale namiesto ich vymazania budete požadovať len obmedzenie ich použitia a pod.);
 • právo na prenosnosť osobných údajov znamená, že ak nám v súvislosti so zmluvou alebo na základe súhlasu poskytnete Vaše osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, budete mať právo od nás získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj Vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať;
 • právo namietať znamená, že budete mať právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré 5DM spracováva na základe svojho legitímneho záujmu;
  právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že máte právo tam, kde je spracovanie osobných údajov založené na Vašom súhlasu, tento svoj súhlas odvolať a to na kontaktoch uvedených nižšie.

Ďalšie informácie týkajúce sa vašich práv a podmienok k nim sa vzťahujúcich obsahujú právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov (vrátane nariadenia EÚ č. 2016/679).

6.4 Pokiaľ ide o sťažnosť proti spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete ju podať na dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

7. Jak nás můžete kontaktovat?

7.1 Ak budete chcieť niečo v Zásadách vysvetliť, prípadne budete chcieť s niečím v tomto ohľade poradiť, alebo budete chcieť uplatniť niektoré z Vašich práv, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť prostredníctvom formulára na našich Webových stránkach, prípadne emailom na info@affiliateclub.cz a info@affiliateport.eu.

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady kedykoľvek meniť, pričom dátum poslednej zmeny týchto Zásad vždy uvedieme. Novú verziu Zásad oznámime na Webovom rozhraní, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby ste sa s aktuálnym znením Zásad mohli bez neprimeraných ťažkostí zoznámiť.

Tieto Zásady sú účinné od 1. 5. 2019.

Kontakt